Please enable JS

Press Release

WARSZAWSKIE FORUM ZAPOWIADA INNOWACJE W DATACENTER I CLOUD W EUROPIE ?RODKOWO-WSCHODNIEJ

Warszawa - 09 wrze?nia 2013 - Liderzy rynku centrów danych z ca?ej Europy ?rodkowo-Wschodniej zgromadz? si? 26 wrze?nia w Warszawie na trzecim szczycie regionalnym (www.datacentrescee.com).

Badania firmy consultingowej BroadGroup pokazuj?, ?e region Europy ?rodkowo-Wschodniej jest coraz lepiej przygotowany do wykorzystania kolejnej fali rozwoju centrów danych, gdy? wzrastaj? wymagania outsourcingowe regionalnych przedsi?biorstw, rozmieszczenie strukturalne jest zrównowa?one, a inwestorzy wspieraj? rozwój infrastruktury we wszystkich kluczowych metropoliach.

Bior?c pod uwag? pojawiaj?ce si? nowe mo?liwo?ci, konferencja k?adzie szczególny nacisk na regionalny rynek centrów danych oraz przedsi?biorstw i ich zmieniaj?cych si? potrzeb outsourcingowych, wdro?enie prywatnej chmury obliczeniowej, nowe technologie i wp?yw wzrostu rynku na ca?y sektor w Europie ?rodkowo-Wschodniej.

Sylwester Biernacki, Prezes PLIX; Grigore Cristian, Dyrektor Zarz?dzaj?cy NxData; Andris Gailitis, Prezes DEAC i Jan Tomko, Dyrektor Zarz?dzaj?cy Datahouse, reprezentuj?cy cztery kraje Europy ?rodkowo-Wschodniej, wezm? udzia? w panelu lidera regionalnego podczas dorocznego forum.

Anna Katarzyna Nietyksza, Prezes i za?o?yciel Stowarzyszenia EuroCloud Polska, Prezes grupy EFICOM SA, Cz?onek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo?ecznego w Brukseli, w Grupie Roboczej ds. Agendy Cyfrowej, zaprezentuje najwa?niejsze kwestie zwi?zane z tematem chmury obliczeniowej na rynkach Europy ?rodkowo-Wschodniej.

Podczas wydarzenia zostan? przedstawione wyniki bada? przeprowadzonych przez firm? BroadGroup, a tak?e aktualne trendy popytu na rynku centrów danych w ca?ym regionie, prognozy wzrostu oraz case studies klientów. Odb?d? si? panele dyskusyjne na temat chmury obliczeniowej, a tak?e zostan? poruszone tematy zwi?zane m.in. z krytycznym spojrzeniem na zarz?dzanie energi? i infrastruktur? w centrach danych, finansowaniem i inwestowaniem w centra danych oraz chmur? obliczeniow?, kolokacj? modeli biznesowych, niezawodno?ci? i efektywno?ci? centrów danych, struktur? i ??czno?ci? sieciow?.

Rynki Europy ?rodkowo-Wschodniej odgrywaj? coraz wi?ksz? rol? w outsourcingu us?ug cloudowych i centrów danych”, skomentowa? Steve Wallage, dyrektor zarz?dzaj?cy BroadGroup Consulting. „Obserwujemy pojawiaj?ce si? nowe mo?liwo?ci zarówno inwestycyjne jak i komercyjne centrów danych, które czyni? ten region bardzo atrakcyjnym dla przedsi?biorstw. Konferencja b?dzie miejscem wypowiedzi najwa?niejszych ekspertów rynkowych, nios?cym ogromn? warto?? dla wszystkich uczestników i niepowtarzaln? okazj? do kontaktu z przedstawicielami bran?y z ca?ego regionu."

Sponsorami wydarzenia s? Schneider Electric, DEAC, Anixter, Atman, Future Facilities, CBRE, Bird & Bird oraz Invest Lithuania. Partnerzy bran?owi to International Data Centre Group, EBRD, ECO, EFICOM oraz Stowarzyszenie EuroCloud Polska.

Oficjalnym partnerem medialnym konferencji jest datacentres.com. Pozostali patroni medialni to m.in. decyzje-IT.pl, CRN Patronat, PMR, Oasis, ECM Plus, Computerworld, ECO, Datacenterjournal, Bvents, ECM Plus, BoogarLists, Haking, thedatachain, Balkans.com, businessvibes, TechWeek Europa, Conferencelocate.com, CRMxchange , Mind Commerce, eForensics Magazine, Asia Today oraz InfoCom.

ADDRESS

8 Bouverie Street, London EC4Y 8AX
United Kingdom.

ASIA OFFICE

38/F, Hopewell Centre
183 Queen's Road East
Wanchai, Hong Kong
+ 852 2523 3399

CALL US

+ 44 (0) 207 779 7366