Please enable JS

Press Release

ISTANBUL TO HOST FIRST NATIONAL SUMMIT FOR DATACENTRE AND CLOUD SERVICES AND TECHNOLOGIES

Istanbul, 10 December 2012 – International consulting firm BroadGroup has announced the launch of the first national summit for datacentre and cloud businesses and technologies in Turkey (www.datacentresistanbul.com).The event will take place in Istanbul, 6 March 2013.

Datacentres Istanbul will include a special focus on local, regional and international enterprise customers of datacentres and their outsourcing needs, emerging cloud services, new technologies and market development.

Research by BroadGroup suggests that the Turkey is undergoing rapid datacentre development through local demand, fibre deployment and outsourcing opportunities across the key metropolitan areas.

The programme includes a regional leadership panel, a market perspective of the Turkish market based on new original research, with current trends in demand in datacentre markets across the region and growth forecasts, datacentre finance and investment, colocation business models, energy availability and pricing, sustainability and efficiency in datacentres, modular datacentres, fibre connectivity and cloud services evolution.

“The programme will provide compelling content focused on this expanding market,” commented Warwick Dunkley, vice president at BroadGroup. “With an exciting line-up of expert speakers, it will offer a stellar networking platform for a leading regional market that is poised to experience significant growth in the coming years.”

BroadGroup is an Information Media Technology and Professional Services company providing a value chain of research, publications, consulting and conference services to fast growing niches in the IT and Telecoms sector with 19 events in 13 countries in 2013.

 

?STANBUL VER? MERKEZ? VE BULUT B?L???M H?ZMET VE TEKNOLOJ?LER? ?Ç?N ?LK ULUSAL Z?RVEYE EV SAH?PL??? YAPACAK

?stanbul, 11 Aral?k 2012 – Uluslararas? dan??manl?k firmas? BroadGroup, Türkiye'deki ilk ulusal veri merkezi ve bulut bili?im hizmet ve teknolojileri zirvesini (www.datacentresistanbul.com) yapaca??n? duyurdu. Etkinlik 6 Mart 2013 günü ?stanbul'da düzenlenecek.

Datacentres Istanbul zirvesi, özellikle veri merkezlerinin yerel, bölgesel ve uluslararas? kurumsal mü?terileri ve bunlar?n d?? kaynak ihtiyaçlar? ile yükselen bulut bili?im hizmetleri, yeni teknolojiler ve pazar?n geli?imi konular?na odaklanacak.

BroadGroup taraf?ndan yap?lan ara?t?rmalar, büyük?ehirlerin önemli bölgelerinde yerel talep, fiber ba?lant? yay?l?m? ve d?? kaynak f?rsatlar? ile Türkiye'nin veri merkezleri aç?s?ndan h?zl? bir geli?im sürecine girdi?ini gösteriyor.

Program kapsam?nda düzenlenecek olan bölgesel liderlik panelinde yeni orijinal ara?t?rmalar zemininde Türkiye'nin pazar perspektifi irdelenecek ve bölge genelinde veri merkezi pazarlar?na yönelik talepteki güncel trendler ve büyüme tahminleri, veri merkezi finansman ve yat?r?mlar?, ortak yerle?imli i? modelleri, enerji bulunurlu?u ve fiyatland?rmas?, veri merkezlerinde sürdürülebilirlik ve verimlilik, modüler veri merkezleri ve fiber ba?lan?rl?k ve bulut hizmetlerinin evrimi ele al?nacak.

 Programda Türkiye'nin büyüyen pazar?na odaklanan ikna edici bir içerik sunulaca??n? belirten BroadGroup ba?kan yard?mc?s? Warwick Dunkley “Zirve, alan?nda uzmanla?m?? konu?mac?lar?n olu?turdu?u heyecan verici kadrosu ile önümüzdeki y?llarda önemli ölçüde büyümeye haz?r bu lider bölgesel pazar için mükemmel bir a? olu?turma platformu sunacak" dedi.

Bilgi ?leti?im Araçlar? Teknolojisi ve Profesyonel Hizmetler alan?nda faaliyet gösteren BroadGroup ?irketi, 2013 y?l?nda 13 ülkede düzenleyece?i 19 etkinlikle Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon sektöründe h?zla büyüyen ni? kurum ve pazarlara ara?t?rma, yay?nc?l?k, dan??manl?k ve konferans hizmetlerinden olu?an bir de?erler zinciri sunuyor.

ADDRESS

8 Bouverie Street, London EC4Y 8AX
United Kingdom.

ASIA OFFICE

38/F, Hopewell Centre
183 Queen's Road East
Wanchai, Hong Kong
+ 852 2523 3399

CALL US

+ 44 (0) 207 779 7366